/     Hypophysis som startsida!     /    

 
STÖD & RÅD 

Vårdbidrag för barn

Föräldrar till barn som på grund av sjukdom eller funktionshinder behöver särskild tillsyn och vård kan få vårdbidrag om behovet finns under minst sex månaders tid. Man kan få vårdbidrag redan när barnet är nyfött, men längst till och med juni månad året som barnet fyller 19 år. (Därefter kan den sjuka tonåringen få aktivitetsersättning och handikappersättning).

I regel omprövas vårdbidraget vartannat år, men om det sker en förändring till det sämre kan du alltid lämna in en ny ansökan. Sker en förbättring måste du också informera Försäkringskassan. Det handlar om en ersättning för förälderns merarbete och/eller för de merkostnader som barnets sjukdom eller funktionshinder medför. Därför kan vårdbidraget ibland delas in i en del som ersätter merarbete och en del som ersätter merkostnader.

Exempel på merkostnader som Försäkringskassan brukar godta är kostnader för medicin upp till frikort, sjukresor som inte ersätts av någon annan, extra kostnader för telefon/porto/internet för att kontakta sjukvården och få sjukdomsinformation, medlemskap i patientföreningar, sjukdomsbetingat slitage på kläder, speciell diet eller fritidssysselsättning som behövs på grund av barnets handikapp. Du kan söka för det som du anser hör ihop med barnets sjukdom.

Beträffande merarbetet skall Försäkringskassan även ta hänsyn till förälderns bundenhet, vilket är viktigt om ditt barn behöver ständig tillsyn eller om ni har många sjukvårdskontakter.

Vårdbidrag utbetalas av Försäkringskassan efter egen ansökan plus läkarintyg. När ett barn nyligen har fått sin diagnos kan det vara svårt att förutse hur barnets sjukdom kommer att påverka vardagen och barnets utveckling. Kom ihåg att ditt barns ovanliga sjukdom även gör att sjukhuskuratorn som hjälper dig med din ansökan knappast kan veta hur din familj har det nu och framöver.

En ovanlig sjukdom innebär självfallet också att Försäkringskassans handläggare kan ha svårt att förstå er situation. Skicka gärna med information om barnens diagnos och hör med andra föräldrar hur dessa har beskrivit sin situation.

Även om det känns totalt fel att beskriva sitt barn i termer av brister och problem så försök att förklara barnets vårdbehov utförligt – du får gärna göra bilagor – och så att merarbetet kan räknas om i timmar och merkostnaderna i kronor per vecka eller månad. Om det finns flera handikappade barn i familjen grundas bedömningen på barnens sammanlagda behov av tillsyn och vård samt merkostnadernas storlek. I så fall kan man få vårdbidrag även om varje barn för sig inte är berättigat till detta.

Att ha helt vårdbidrag betyder inte att föräldern inte får förvärvsarbeta. Merarbetet finns ju även om till exempel mormor tar hand om det sjuka barnet. Det är dock alltid föräldern som är berättigad till vårdbidrag. Helt vårdbidrag för merarbete ger år 2007 8396 kr/månad, tre fjärdedels vårdbidrag för merarbete motsvarar 6297 kr/månad, halvt vårdbidrag för merarbete uppgår till 4198 kr/månad och en fjärdedels vårdbidrag för merarbete motsvarar 2099 kr/månad.

Den delen av vårdbidraget som ersätter merarbete är skattepliktig och pensionsgrundande. Vårdbidrag räknas dock inte in i förälderns sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Om en förälder är tvungen att helt avstå från förvärvsarbete blir den sjukpenninggrundande inkomsten noll kronor. Tiden med vårdbidrag räknas heller inte som överhoppningsbar tid i arbetslöshetsförsäkringen.

En del av vårdbidraget kan även vara merkostnadsersättning. Denna del är skattefri men är heller inte pensionsgrundande. Minsta procentandel när det gäller merarbete är 18 procent av prisbasbeloppet, för närvarande 605 kr/månad. Man kan även beviljas 36 procent (1209 kr), 53 procent (1780 kr) eller 69 procent (2317 kr) av prisbasbeloppet som merkostnadsersättning per månad. Den som har helt vårdbidrag för merarbete för ett barn kan få merkostnadsersättning utöver ersättningen för helt vårdbidrag.

Mer information:

Försäkringskassan: Försäkringskassan/vårdbidrag.


Tillbaka till Stöd & Råd© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.