/     Hypophysis som startsida!     /    

 
FÖRENINGEN 

Hypophysis stadgar

§ 1 Namn och syfte

Namnet är stödföreningen Hypophysis, en landsomfattande stödförening för människor med sällsynta endokrina sjukdomar. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§ 2 Uppgifter

Stödföreningens uppgifter är:

 • Att stödja sina medlemmar i hemmet, på arbetsplatsen/i skolan samt vid besök på vårdcentraler och sjukhus.
 • Att informera om våra sjukdomar.
 • Att hävda medlemmarnas lika rättig- och möjligheter inom livets alla områden.
 • Att fungera som ett socialt kontaktforum.
 • Att bidra till att generellt höja medlemmarnas livskvalitét.
 • Att utifrån FN:s standardregler om alla människors lika värde arbeta för full delaktighet och jämlikhet på samhällets alla områden.

§ 3 Medlemskap

 • Mom 1 Medlemsvillkor: Den som lider av kronisk hypofys- och/eller binjurebarksrubbning kan bli medlem. Personer med andra sällsynta endokrina rubbningar kan efter prövning av styrelsen i de enskilda fallen bli medlemmar.

 • Mom 2 Stödmedlem: Den som är intresserad av att stödja föreningens arbete kan teckna sig som stödmedlem.

 • Mom 3 Avgifter: Medlemmarna erlägger avgift innan februari månads utgång. Medlemsavgiftens storlek beslutas vid årsmötet.

 • Mom 4 Rösträtt: Rösträtt tillkommer fullt betalande medlem. Stödmedlemmar äger ej rösträtt men har yttrandefrihet och förslagsrätt.

§ 4 Organisation

Högsta beslutande organ är årsmötet.

Föreningen har en landsomfattande huvudorganisation med lokala kontaktpersoner.

En huvudstyrelse ansvarar för den löpande verksamheten.

Vid eventuella lokalträffar eller bildande av lokalavdelningar, räcker det med att kontaktpersonen i den regionen är ansvarig för avdelningens arbete med att ordna dylika träffar samt registrerar medlemmarna som vill vara med på lokalträffarna. Register över de medlemmar som är med vid lokalträffarna är viktigt, då de är underlag för bidrag till lokalavdelningen från huvudorganisationen. Dessa lokalavdelningar är underställda huvudorganisationens beslut. Föreningens stadgar gäller i tillämpliga delar för lokalavdelningarna. Huvudorganisationens styrelse får utfärda de föreskrifter för lokalavdelningarna som styrelsen bedömer nödvändiga för att lokalavdelningarna skall fungera på bästa sätt.

Lokala kontaktpersoner skall utses och väljas vid årsmötet, deras uppgifter skall vara klart definierade av föreningens huvudstyrelse.

Föreningens räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.

§ 5 Årsmöte

 • Mom 1 Årsmötets status: Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

 • Mom 2 Tid och kallelse till årsmötet: Stödföreningen Hypophysis håller årsmöte varje år före mars månads utgång och extra möte då styrelsen finner påkallat samt då så begärs av minst tre fjärdedelar av medlemmarna. Kallelsen till årsmötet skall ut minst sex veckor i förväg.

 • Mom 3 Förslag och motioner: Årsmötet behandlar av styrelsen väckta förslag samt av övriga medlemmars inkomna förslag och motioner. Dessa förslag och motioner skall vara ordföranden tillhanda senast åtta veckor innan kallelse till medlemmarna skall ut.

 • Mom 4 Dagordning: Årsmötet skall på sin dagordning behandla:
  1) Årsmötets öppnande.
  2) Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
  3) Val av mötesordförande och sekreterare.
  4) Val av protokolljusterare och tillika rösträknare (2 st).
  5) Fastställande av dagordning.
  6) Föredragning av föreningens räkenskapsår för det gångna verksamhetsåret, styrelsens samt revisorns berättelser.
  7) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  8) Val av a) ordförande 2 år, b) vice ordförande 2 år, c) kassör 2 år, d) vice kassör 2 år, e) sekreterare 2 år, f) redaktör/redaktionsmedarbetare för 1 år, g) revisor och revisorssuppleant för 1 år, h) valberedning för 1 år.
  9) Val av kontaktpersoner för 1 år.
  10) Fastställande av årsavgiften.
  11) Tid och plats för nästa årsmöte.
  12) Förslag och motioner som anmälts till årsmötet av styrelsen eller enskild medlem.
  13) Mötets avslutande.

§ 6 Styrelsen

Föreningen skall ha en styrelse, bestående av minst fem ledamöter samt en suppleant. Ordförande, vice ordförande samt kassör utses av årsmötet. Styrelsen utser inom sig övriga funktioner.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsrösten.

Styrelsen beslutar om inrättande av eventuell lokalavdelning. En sådan lokalavdelning kan ha en styrelse om man så vill och då med minst tre ledamöter. Huvudorganisationens styrelse får utfärda de föreskrifter för lokalavdelningarna som styrelsen bedömer nödvändiga för att lokalavdelningarna skall fungera på bästa sätt.

Styrelsen skall sammanträda minst två gånger om året samt därutöver på kallelse från ordförande eller minst halva antalet medlemmar om så önskas.

Styrelsen är beslutsmässig när 50 procent plus ordförande är närvarande.

§ 7 Valberedningens uppgifter

Valberedningen, två personer, skall förbereda samtliga vid föreningsmötena förekommande val för tiden till och med nästkommande årsmöte.

§ 8 Stadgeändringar

Årsmötet tar beslut om stadgeändring.

§ 9 Uteslutning

Medlem som ej betalar in sin medlemsavgift på utsatt tid, eller ansöker om tidsbegränsat uppskov hos föreningens kassör eller ordförande, uteslutes automatiskt månaden efter förfallodatum.

Medlem som bryter mot föreningens stadgar, skadar dess syften eller mål kan uteslutas. Beslut fattas av årsmötet.

§ 10 Upplösning

För föreningens upplösande fordras beslut i samma ordning som för stadgeändring i § 8. För giltighet av beslut fordras dock tre fjärdedelars majoritet vid årsmötet.

I ett beslut om upplösning skall anges hur det skall förfaras med föreningens eventuella nettotillgångar. Dessa får dock ej överlåtas på någon annan än ideell förening inom endokrinologi-sektorn.


Tillbaka till Föreningen© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.