/     Hypophysis som startsida!     /    

 
STÖD & RÅD 

Socialtjänstlagen (SoL)

Om du inte har möjlighet att försörja dig själv på annat sätt, varken genom arbete, a-kassa, sjukpenning, besparingar, pengar från din partner med mera, kan du ansöka om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) hos din kommun.

Ekonomiskt bistånd omfattar livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien, dagstidning, telefon och tv-avgift.

Utgår från en norm som gäller hela landet

Dessa kostnader beräknas utifrån en norm som gäller hela landet (såtillvida det inte finns särskilda skäl till ett annat belopp, till exempel om man behöver specialkost).

Dessutom får du hjälp med dina kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring och medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Här görs en utredning om dina individuella behov och kostnader, som dock skall vara skäliga.

Du kan också ansöka om ersättning för läkarvård, tandvård, glasögon, resor, begravningskostnader och dylikt.

Bistånd till kostnader för rehabilitering

I vissa situationer har man inte rätt att få ekonomiskt bistånd, men socialtjänsten får ändå hjälpa dig. Det kan gälla bistånd till kostnader för olika former av rehabilitering eller för utbildning som inte ger möjligheter till statligt studiestöd eller andra former av stöd och hjälp.

Socialtjänsten betalar i regel inte dina skulder (hyresskulder kan vara ett undantag), och de får ställa kravet att du deltar i praktik eller åtgärder.

Har du fått socialbidrag i väntan på annan ersättning, till exempel Sjukersättning eller Aktivitetsersättning, är du i regel skyldig att återbetala bidraget du har fått.

Stöd för människor med funktionshinder

Enligt socialtjänstlagen har kommunen ett speciellt ansvar för funktionshindrade.

  • Du kan ansöka om ledsagning för att du skall få kunna göra något roligt eller sköta dina ärenden, till exempel utflykter, läkarbesök eller inköp. Det kan bli olika personer som hjälper dig olika gånger.
  • Du kan också ansöka om kontaktperson om du har behov av sociala kontakter. Kontaktperson är en och samma person som väljs utifrån dina behov.
  • Personer som är missnöjda med kommunens socialtjänst, verksamhet för funktionshindrade eller motsvarande verksamhet som drivs i enskild regi, kan vända sig till länsstyrelsen med sina klagomål.

Mer information:

Socialtjänsten i din kommun kan även heta Socialförvaltning, Socialtjänst, Vård och omsorg, Social service eller socialkontor. Adress och telefonnummer hittar du i telefonkatalogens gröna sidor.

En broschyr om ekonomiskt bistånd kan du få hos Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se.


Tillbaka till Stöd & Råd© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.