/     Hypophysis som startsida!     /    

 
STÖD & RÅD 

Överklaga myndighetsbeslut

Att överklaga ett myndighetsbeslut låter mycket märkvärdigare än det är. Du behöver inte gå till någon advokat och det kostar dig ingenting att överklaga, inte ens om du inte får rätt. Du behöver heller inte komma till någon domstolsförhandling utan allt sköts per brev. Det finns goda chanser att få ett ändrat beslut om man överklagar – vilket kan ge dig tiotusentals eller rentav hundratusentals kronor.

Beslut enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och LSS överklagas till följande domstolar i den ordning de står: Länsrätten, Kammarrätten, Regeringsrätten.

Begär ändring av beslutet först

I ett första steg kan du dock alltid begära en ändring av beslutet. Ett papper om hur du gör (så kallad besvärshänvisning) skall följa med varje beslut. Du lämnar dina synpunkter skriftligen till den vars beslut du önskar få omprövat. Du skriver vilket beslut det gäller, vad du är missnöjd med och vilken ändring du önskar.

Det är absolut nödvändigt att du håller dig till tidsfristen som anges i besvärshänvisningen. Om tidsfristen har gått ut är det för sent att begära omprövning/överklaga. När myndigheten får in ditt överklagande omprövar myndigheten sitt beslut och om beslutet kvarstår skickas din överklagan till länsrätten.

Hinner du inte få dina papper färdiga innan besvärsfristen går ut? Skriv ett brev att du önskar överklaga och att du skall komplettera din överklagan och skicka detta korta brev innan besvärsfristen går ut. Övrigt material skickar du så snart som möjligt.

Nyanser markerar din juridiska ställning

Det kan vara bra att veta att lagtexter använder olika nyanser för att markera hur stark din juridiska ställning är. Står det ”skall” betyder det att lagen måste tolkas så. Ordet ”bör” ger handläggaren ett litet handlingsutrymme att besluta något annat. Ordet ”kan” innebär dessvärre att du lika gärna kan nekas det du söker. Här blir det extra viktigt att argumentera väl.

Tänk på att domstolarna endast prövar myndighetens beslut i förhållande till lagtexten och i vissa fall enbart huruvida beslutet har gått rätt till men inte själva innehållet.

Om din kritik inte gäller innehållet i ett beslut utan handläggningen av ditt ärende kan du i vissa fall vända dig till länsstyrelsen eller Justitieombudsmannen (JO), det beror på vad ditt ärende gäller.

Mer information:

Sveriges Domstolar innehåller information om länsrätt, kammarrätt och regeringsrätt: http://www.dom.se/.

Justitieombudsmannen: www.jo.se.


Tillbaka till Stöd & Råd© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.