/     Hypophysis som startsida!     /    

 
FÖRENINGEN 

Mål & Visioner för Hypophysis verksamhet 2008

Målplanen har redovisats och godkänts på årsmötet. Målplanen redovisas även i medlemsbladet Aktuellt Hormonellt för att den ska komma alla medlemmar till del.

Ambitioner med verksamheten under 2008:

  • Vi vill att Hypophysis genom infobroschyren, webbplatsen och medlemsbladet når ALLA med hormonsjukdomar. Sjukhusens sköterskor, läkare, kuratorer med flera måste få vetskap om föreningen och hjälpa oss att sprida informationen vidare. Broschyrer, anslag på anslagstavlor och medlemsblad i sjukhusens väntrum är andra vägar att nå nyinsjukna.

Det är alla medlemmars ansvar att gemensamt hjälpas åt att berätta för omgivningen att föreningen finns.

  • Vi får inte får glömma bort den lilla individen. Alla ska känna sig välkomna som medlemmar, ha möjlighet att komma till träffar och så vidare, men ändå inte behöva känna någon press på sig att behöva prestera något. Hypophysis är en stödförening där vi skall kunna träffas, utbyta erfarenheter och få känna gemenskap med andra på ett lättsamt sätt.

Det är alla medlemmars ansvar att gemensamt hjälpas åt att behålla den positiva stämningen i föreningen.

Detta vill vi jobba med konkret under 2008:

  • Informera om Solu-Cortef. Vi vill se till att alla våra medlemmar ska få veta hur viktigt det är att de får Solu-Cortef snabbt i samband med infektion, magsjuka, svår kroppsskada och dyligt. Genom ett informationsblad vill vi visa hur man själv, eller någon anhörig, kan ge en injektion med Solu-Cortef. Vi vill också informera ambulanssjukvård och personal på akuten om hur viktigt det är att inte invänta läkarordination utan att Solu-Cortef måste ges direkt.
  • Uppdatera den externa informationen. Vi vill färdigställa den ”välkomstbroschyr” som vi jobbat med under 2006-2007. Hemsidan ska göras om så att den enkelt kan uppdateras via Internet av en eller flera personer. Vi vill också göra en ny diagnosbroschyr som följer samma mall som Addisonbroschyren.

Ansvarig: Infogruppen

  • Utveckla medlemsbladet. Vi har ambitionen att få fler skribenter till medlemsbladet. Fler artikelserier och översatta artiklar från andra föreningar vill vi ha med. Vi behöver få in tips från våra medlemmar på vad de vill läsa om i sitt medlemsblad. En enkät är kanske ett sätt att få in synpunkter på ett enkelt sätt.

Ansvarig: Redaktionen för Aktuellt Hormonellt

  • Få igång fler lokalträffar. I minst ett nytt område hoppas vi att det ska kunna anordnas lokalträffar under året.

Ansvarig: Styrelsen

  • Ordna familjeaktiviteter. Personerna i föreningens Familjekontaktgrupp finns alltid tillgängliga som en första kontakt för föräldrar som har sjuka barn. Gruppen planerar att anordna sin andra familjeträff under sommaren. Det blir som lokalträff fast med fokus på hela familjen, och för medlemmar från hela landet.

Ansvarig: Familjekontaktgruppen

  • Få fler sponsorer. Föreningen behöver alla pengar vi kan få in. Under året hoppas vi kunna hitta en metod som fungerar för att få nya sponsorer.

Ansvarig: Styrelsen och de medlemmar som har förslag att komma med.

  • Trevligt årsmöte. Även till nästa år vill vi arrangera föreläsningar och annat som lockar våra medlemmar att komma på årsmötet.

Ansvarig: Årsmötesgruppen

  • Arbeta mer konkret. Det finns många goda idéer i föreningen men arbetet behöver mer struktur. Arbetsgrupperna är stommen i föreningsarbetet och det är viktigt att dessa grupper ”träffas” regelbundet. Det är därför viktigt att alla grupper har en sammankallande som har i uppdrag att kalla gruppen till telefonmöten minst två gånger under året. Däremellan är e-post ett bra sätt att hålla kontakten.

Ansvarig: Styrelsen och sammankallande i respektive arbetsgrupp


Tillbaka till Föreningen© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.