/     Hypophysis som startsida!     /    

 
STÖD & RÅD 

Handikappersättning från och med 19 år

Från och med juli det år man fyller 19 år och fram till 65 år kan du som på grund av sjukdom har stora merutgifter och/eller behöver mycket hjälp få handikappersättning genom Försäkringskassan. (Har man haft handikappersättning innan 65 års ålder kan man behålla den livet ut). Även en kombination av merutgifter och hjälpbehov kan berättiga till handikappersättning.

Exempelvis kan du få ersättning för dina kostnader för hemtjänst, läkemedel, sjukvård och sjukresor (upp till högkostnadsskyddet), merkostnader för klädinköp (på grund av sjukdomsbetingad viktförändring eller om man måste låta sy upp kläder), telefon- och internetkostnader (för att skaffa information och ringa till sjukvården) samt medlemskapet i Hypophysis.

Handikappersättningen är inte behovsprövad, det vill säga även den som har inkomst eller förmögenhet kan få handikappersättning. Ersättningen är skattefri och beviljas i tre olika nivåer utgående från prisbasbeloppet som är 40300 kronor (siffrorna gäller 2019-01-01).

  • 36 procent av prisbasbeloppet i handikappersättning får den som har ett hjälpbehov av mer än två timmar per dag eller merkostnader överstigande 28,5 procent av prisbasbeloppet per år (eller en kombination av både hjälpbehov och merkostnader som bedöms som likvärdig).
  • 53 procent av prisbasbeloppet vid jämförbart högre hjälpbehov eller merkostnader överstigande 45,5 procent av prisbasbeloppet per år (eller en kombination av både hjälpbehov och merkostnader som bedöms som likvärdig).
  • 69 procent av prisbasbeloppet vid jämförbart högre hjälpbehov eller merkostnader överstigande 61,5 procent av prisbasbeloppet per år (eller en kombination av både hjälpbehov och merkostnader som bedöms som likvärdig).

Personer som saknar ledsyn (vilket även kan gälla vid en grav synfältsinskränkning) är berättigade till 69 procent av prisbasbeloppet. Är man däremot gravt synskadad och har hel Aktivitetsersättning eller hel Sjukersättning är handikappersättningen i regel begränsad till 36 procent av prisbasbeloppet.

Du behöver ett läkarintyg. Kom ihåg att din ovanliga sjukdom även är ovanlig för Försäkringskassans handläggare som därför kan ha svårt att förstå dina speciella behov. Förklara noga hur din sjukdom påverkar ditt liv och redogör för merarbetet i antalet timmar och merkostnaderna i kronor per vecka eller månad. Ett tips är att höra med någon annan, helst med samma diagnos, som har handikappersättning.

Mer information:

Försäkringskassan: Försäkringskassan/handikappersättning

Handikappupplysningen: http://www.hu.sll.se/gn/opencms/web/HU/


Tillbaka till Stöd & Råd© Hypophysis 2007. Text och bilder på www.hypophysis.se är copyrightskyddat och får inte användas utan föreningens medgivande.